Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POCHWALONY.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (w tym Nabywców) ze Sklepu prowadzonego przez Agencje Reklamowo-Wydawniczą Express z siedzibą: ul.Dąbrowskiego 11a, 32-600 Oświęcim, zwanej dalej Sprzedawcą na stronie internetowej www.pochwalony.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku niezgodności niniejszego Regulaminu z przepisami prawa cywilno-prawnego, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego
 5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe chyba, że zaznaczono inaczej.

 

DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu www.pochwalony.pl zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczeniu usług.


2. Przedsiębiorca - Mariusz Komajda pełnomocnik Agencji reklamowo-Wydawniczej Express siedziba Oświęcim ul. Dąbrowskiego 11a wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest sprzedaż towarów lub świadczenie usług. NIP: 5491658348, REGON: 852530729.


3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.pochwalony.pl

 

KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Dąbrowskiego 11a, 32-600 Oświęcim

 1.  Adres poczty elektronicznej: sklep@pochwalony.pl
  3. Numer telefonu: 608454071
  4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

- REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu (w tym zawierania Umów) bez konieczności dokonywania rejestracji,
  2. dokonania rejestracji w Sklepie przy wykorzystaniu danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
  1. prawidłowego wypełnienia (podania wymaganych danych) elektronicznego formularza internetowego dostępnego w Sklepie,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji i wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) w imieniu tego podmiotu, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować (korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie) przed zawarciem kolejnej Umowy.
 5. Po zakończeniu rejestracji w Sklepie zostaje utworzone konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz jego działaniach w ramach Sklepu (dotyczące również zawieranych przez niego Umów). W ramach swojego konta Użytkownik uzyskuje dostęp m.in. do historii swoich zamówień złożonych w Sklepie.

 - SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik przeglądając strony Sklepu (prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki) ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na wspomnianych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.pochwalony.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, którą zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi zgromadzenie wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczenie wartości towarów/usług znajdujących się w koszyku oraz przeliczenie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego kolejnych towarów/usług.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje przekierowany do formularza internetowego, służącego do składania zamówień w Sklepie.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęciu oferty), na jego adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa o sprzedaży danego towaru lub usługi zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

- ZAPŁATA CENY

 1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę (w tym za koszty dostawy) nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu (z wyjątkiem płatności przy odbiorze).
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie, na zasadach określonych przez Sprzedawcę
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamawia usługę, zgodnie z obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia cenami i wysokością kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wybranej przez Użytkownika formy dostawy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy (w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy). Reguła ta nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 - DOSTAWA

 1. Dostawa obejmuję teren Rzeczpospolitej Polskiej, następuje na adres wskazany przez Nabywcę, w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy (o czym Nabywca jest informowany).
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Nabywcę. Wyjątek stanowią towary odbierane osobiście przez Nabywców, w tym przypadku miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Nabywcę punkt odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru lub usługi, niezwłocznie (najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy) zawiadomi o tym Nabywcę. Jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona, zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania (na przykład z powodu chwilowej zmiany cech produktu zamówionego przez Nabywcę), może zwolnić się z tego zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego (o tej samej jakości, przeznaczeniu i cenie). Sprzedawca ma obowiązek poinformować Nabywcę o zmianie cech produktu oraz o przysługującym mu prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona w ciągu 5 dni przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

 

REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w rozdziale KONTAKT.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

4. Użytkownik potwierdzając niniejszy regulamin i podając dane osobowe zgadza się na przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i transakcji.

 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, w którym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów wymienionych w poprzednim podpunkcie, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

5. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, w trybie natychmiastowym (w takim przypadku dalsze zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl